Zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů, fotografií a zasíláním obchodních sdělení

Vyplněním registrace na webové stránce www.safyproduction.cz vyjadřuje zájemce o nabízenou pozici dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly této náborové kampaně a současně uděluje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob vsouvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („Nařízení GDPR“ se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, ochraně osobních údajů, a § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanský zákoník, na dobu tří (3) let od doby udělení výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, místo působnosti a e-mailová adresa a užitím fotografií zájemce poskytnutých či pořízených v rámci náborové kampaně společnosti ŠAFY production s.r.o., se sídlem: Údolní 212/1, Braník, 147 00 Praha 4 , IČO: 24769444,, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 172829, jako správci (dále jen „správce“), za účelem dalšího marketingového zpracování těchto údajů a fotografií, jejich použití v rámci podnikatelské činnosti správce, k marketingovým účelům správce jako je nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích, produktech či jiných aktivitách správce, informování zájemce o realizaci dalších marketingových akcí správce, použití v propagačních a reklamních materiálech správce, dále za účelem užití těchto údajů a fotografií ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách správce, pokud je toto užití v souvislosti s touto náborovou kampaní. Zájemce vyplněním registrace na webové stránce www.safyproduction.cz rovněž na dobu tří (3) let od doby poskytnutí uděluje správci svůj výslovný souhlas k zasílání informací a jiných obchodních sdělení prostřednictvím e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění. Zájemce náborové kampaně má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle §§ 11, 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb.,o ochraně osobních údajů a dle Nařízení GDPR, tj. zejména správce informuje zájemce náborové kampaně, že udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné a tento souhlas může být kdykoli bezplatně na adrese správce zájemcem náborové kampaně odvolán, že má právo na opravu těchto osobních údajů, že v případě, že zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů a dále že má i právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, zjistí-li, že při zpracování údajů došlo k porušení povinností správce ve smyslu tohoto zákona a/nebo Nařízení GDPR. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení správci. Souhlas se zpracováním osobních údajů, užitím fotografií a zasíláním obchodních sdělení je nezbytný pro účast v náborové kampani. Obdrží-li správce od zájemce nesouhlas nebo žádost o výmaz z databáze, má toto automaticky za následek zrušení účasti příslušného zájemce v této náborové kampani bez náhrady. Správce závěrem informuje zájemce náborové kampaně, že jím správci poskytnutý životopis bude správcem zpracováván pouze po nezbytnou dobu tří (3) měsíců) od jeho poskytnutí a poté bude správcem zlikvidován.

 

Shora uvedené informace ze strany správce beru na vědomí a udělením tohoto souhlasu současně potvrzuji, že jsem se seznámil/a s Informací o zpracování a ochraně osobních údajů, která je k dispozici na www.safyproduction.cz a se všemi právy, které mi v souvislosti se zpracováním osobních údajů náleží. 

menu